• Uusi liikesalaisuuslaki (595/2018) tuli voimaan 15.8.2018, jolla pantiin täytäntöön EU:n liikesalaisuuksien suojaamista koskeva direktiivi. Liikesalaisuuden osalta käytettävä käsitteistö yhdenmukaistettiin uudella lailla siten, että kansallisessa lainsäädännössä käytetään johdonmukaisesti käsitettä ...

  • Korkein oikeus on linjannut lokakuussa 2018 antamassaan kolmessa ennakkopäätöksessään liikkeenluovutuksen tunnusmerkistöä ja työnantajan oikeutta työsopimusten irtisanomiseen. Kahdessa tapauksessa oli kyse kunnan aiemmin ostopalveluina yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta hankkimien vanhusten hoito...

  • Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020 ja samalla kumoutuu vuoden 1996 työaikalaki. Uudella työaikalailla pyritään vastaamaan 2020-luvun työelämän vaatimuksiin. Työelämä ja työtehtävät ovat muuttuneet yli 23 vuotta voimassa olleen työaikalain aikana yhteiskunnan ja teknologian kehittymisen seurauks...

  • Koronaviruksen johdosta useat työnantajat joutuvat ryhtymään toimenpiteisiin yhtiön toiminnan jatkon turvaamiseksi. Koronaviruksen johdosta erityisesti palveluajojen pk-yrityksillä on tarjolla olevan työn määrä äkillisesti vähentynyt tai pahimmassa tapauksessa tilauskirja on tyhjentynyt kokonaan. Ty...

  • Keskuskauppakamarin välimieslautakunnassa tuli vireille ennätysmäärä uusia välimiesmenettelyjä vuonna 2020 (uutiset: https://arbitration.fi/fi/category/uutiset/). Välimiesmenettely on vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino oikeudenkäynnille yleisissä tuomioistuimissa. Yritysten riitojen ratkaisutapana v...

  • Mitä kilpailukieltosopimuksissa muuttuu? Hallitus antoi 12. marraskuuta esityksen (HE 222/2020 vp) kilpailukieltosopimuksia koskevan sääntelyn muuttamisesta. Nykytilassa kilpailukieltosopimuksella saadaan työsopimuslain 3 luvun 5 §:n 3 momentin mukaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsop...

  •   YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT TYÖSUHTEEN EHTOJA MUUTETTAESSA (julkaistu Keski-Suomen kauppakamarin jäsenlehdessä nro 2/2021)   Kysymyksenasettelu Millainen yhteistoimintaneuvotteluvelvoite työnantajalla on työsuhteen olennaista ehtoa muutettaessa? Korkein oikeus on ennakkoratkaisussaan 2021:...

  • Eduskunta on hyväksynyt työsopimuslain muutoksen koskien kilpailukieltosopimuksia. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 lukien. Uutta lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa solmittuihin työsopimuksiin. Lakimuutoksen myötä työnantajan tulee jatkossa maksaa työntekijälle korvausta myös kilpailuk...